Skip to main content Skip to footer

Styrelsesvedtægter for Bestyrelsen på Musisk Skole Kalundborg

Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalsk og anden musisk udtryk

 • at skabe forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
 • at bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kreative færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og anden musisk udfoldelse, såvel individuelt som i fællesskab med andre, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
 • gennem beskæftigelse med musiske fag at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
 • at virke til fremme af det lokale musik- og kulturmiljø
 • at tilbyde undervisning i andre musiske fag på nærmere fastsatte vilkår

Musisk Skole lægger særlig vægt på

 • at sikre mangfoldigheden af instrumenttyper gennem målrettet elevoptag
 • at etablere og stimulere sammenspil i form af orkester, kor, band, kammermusik og grupper også på tværs af genrer
 • at samarbejde med folkeskoler, daginstitutioner og i andre givne sammenhænge om musiske aktiviteter, undervisning og pædagogik da Musisk Skole er en institution, hvis overordnede funktion er at udbyde musikundervisning til interesserede/motiverede elever, såvel som at varetage opgaven med almen musisk dannelse af børn og unge i et bredere perspektiv

Musisk Skoles opgaver og formål er endvidere fastsat i Kulturministeriets bekendtgørelse om musikskoler af 14. maj 2013

Musisk skole tilbyder undervisning i musik og på sigt i flere kunstneriske fag til alle børn og unge op til 25 år i Kalundborg Kommune. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne. Børn, unge og voksne fra andre kommuner kan deltage i undervisningen på nærmere fastsatte vilkår.

består af følgende medlemmer

 • 4 valgt af og blandt Musisk Skoles forældre, bosat i Kalundborg Kommune
 • 2 valgt af og blandt Musisk Skoles elever op til og med 25 år, bosat i Kalundborg Kommune. Heraf skal mindst 1 være musikelev
 • 1 valgt af og blandt Musisk Skoles elever over 25 år
 • 2 valgt af og blandt Musisk Skoles medarbejdere - heraf skal mindst 1 være musiklærer.
 • 2 repræsentanter (lærer eller leder) for folkeskolen og/ de private grundskoler i Kalundborg. Geografisk spredning fra forskellige skoler tilstræbes. Udpeget af bestyrelsen efter forslag fra skolerne.
 • 1 repræsentant for daginstitutionsområdet. Udpeget af bestyrelsen efter forslag fra daginstitutionsområdet.

Musisk Skoles leder/den stedfortrædende leder er desuden sekretær for bestyrelsen og sikrer herunder mødereferater, indkaldelser og informationsformidling.

Der er efter Kommunalbestyrelsens beslutning mulighed for at udvide med yderligere 2 pladser til repræsentanter fra andre institutionstyper og samarbejdspartnere, det lokale erhvervsliv /  lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Ansvaret for procedure af valg herfra uddelegeres til Musisk Skoles bestyrelse.

Stk. 1 Valg og funktionsperiode

Bestyrelsens forældre- og medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter for skoler og daginstitutionsområdet vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsens elevrepræsentanter vælges for 1 år ad gangen.

Valg til bestyrelsens forældre- og medarbejderrepræsentanter afholdes i maj/juni måned og gælder for det efterfølgende skoleår.

Elevrepræsentant-valget finder sted i august/september måned og gælder for indeværende skoleår. Musisk Skole hjemmene om valg af forældre- og elevrepræsentanter.

 • Forældrerepræsentanter til bestyrelsen vælges ved simpelt flertal ved at skolens leder indkalder til valghandling blandt forældrene. Hver forælder har én stemme. De 4 forældre der har fået flest stemmer er valgt.
 • Elevrepræsentanterne til bestyrelsen vælges af eleverne ved simpelt flertal. Skolens leder indkalder samtlige elever til en fælles valghandling. Hver elev har én stemme. De 2 elever der får flest stemmer er valgt.
 • Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, og som er under skoleleders ledelse, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har to stemmer, og må kun afgive én stemme pr. kandidat. De 2 medarbejdere, der har fået flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed afgøres valget om nødvendigt ved lodtrækning.

Ansatte ved Musisk Skole kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter.

Musisk Skoles bestyrelse kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for parterne.

Den nye bestyrelse tiltræder den 1. august i året for valget

Genvalg kan finde sted.

Musisk Skoles leder og den stedfortrædende leder deltager i bestyrelsen uden stemmeret. 

Efter bestyrelsens vurdering, kan udpeges en suppleant for et medlem.

Stk. 2 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert nyvalg med formand og næstformand. Valgene sker ved almindeligt stemmeflertal

Bestyrelsen skal være sparringspartner for Musisk Skoles ledelse og medvirke til udvikling af skolens profil og tilbud. Bestyrelsen forelægges partnerskabsaftaler /års- /handleplaner og drøfter mål og indhold.

I samarbejde med ledelsen skal bestyrelsen medvirke til at sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Musisk Skole, mellem Musisk Skole og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og Musisk Skole.

Bestyrelsesmedlemmerne skal formidle input til Musisk Skoles ledelse fra forskellige interessenter, som samarbejdspartnere og brugere.

Bestyrelsen har mulighed for at udtale sig om budgetforslaget for Musisk Skoles virksomhed.

Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Musisk Skole og træffer den endelige afgørelse i alle spørgsmål, der ikke i loven eller denne vedtægt er henlagt til anden myndighed.

Stk. 1 Bestyrelsens møder

Bestyrelsens møder afholdes mindst 4 gange årligt eller efter behov, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden. En kalenderoversigt over årets planlagte møder opfylder dette krav.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel.

Formanden fastsætter dagsorden for møderne i samarbejde med leder og sender senest 5 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.

Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles til formanden senest 10 hverdage før mødet holdes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.

Alle medlemmer har stemmeret.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden leder forhandlinger og afstemninger i bestyrelsen.

Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.
Beslutningsprotokollen udsendes til medlemmerne og godkendes ved næste møde.

Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange afvigende meninger i kort form tilført beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Elever der ikke er myndige, overværer ikke den del af drøftelserne, der angår personsager.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

Musisk Skoles leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger, og skal som udgangspunkt have en relevant uddannelse som kan matche fagligheden i virksomheden.

Musisk Skoles leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning i overensstemmelse med såvel skolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger samt regler og retningslinjer fra Kulturministeriet og Kunstrådet.

Musisk Skoles leder informerer bestyrelsen om nyt vedr. de politisk betingede rammer og værdier, som skolen arbejder inden for.

Stk. 1 Økonomi

Musisk Skoles virksomhed gennemføres med tilskud fra stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Kommunen kan tilbyde børn og unge på op til 25 år musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling ved at frigive 5 halve fripladser efter ansøgning. Musisk Skoles bestyrelse udpeger ved sæsonstart.

Musisk Skoles regnskabsår følger kalenderåret.

Musisk Skole udarbejder hvert år på baggrund af udmeldt budgetramme et budgetforslag til bestyrelsens orientering.

Musisk Skole fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget til Kulturstyrelsen sammen med en ansøgning om statstilskud.

Driftregnskab udarbejdes og godkendes af Kommunalbestyrelsen, forsynes med påtegning fra kommunens revision og fremsendes til Kulturstyrelsen indenfor de fastsatte tidsfrister.

Musisk Skole skal en gang om året indberette statistik til Danmarks Statistik efter Kulturstyrelsens retningslinjer.

For at opfylde Musisk Skoles formål om at virke til fremme af det lokale musikliv, kan der oprettes en støttekreds/støtteforening. I støttekredsen optages personer, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af Musisk Skoles formål, eller som på en anden måde støtter formålet

Støtteforeninger for Musisk Skoles kor og orkestre kan således danne en støttekreds for Musisk Skole Kalundborg. Mindst en gang om året indkalder bestyrelsen støttekredsens medlemmer til møde.

Den vedtægt træder i kraft den 1. juli 2018.

Ændringer i vedtægten kan kun ske skriftligt efter hentet udtalelse fra bestyrelsen på Musisk Skole.

Ændringer i vedtægten kan kun ske af den kommune, hvor Musisk Skole er hjemmehørende og fremsendes til Statens Kunstfond til orientering.

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018