Skip to main content Skip to footer

For daginstitutioner

 • Musik er en kunstform på lige fod med billedkunst, dans, lyrik og drama. Musik kan udtrykke stærke følelser og gode stemninger i et sprog som kan bruges på tværs af sociale, kulturelle og sproglige barrierer.
 • Musik og musikudøvelse er en del af vores kulturarv og er til stede ved alle særlige begivenheder i et menneskeliv.
 • Musisk Skoles formål med at tilbyde musikundervisning for børn i daginstitutioner og dagpleje er først og fremmest at give førskolebørnene nogle redskaber til at kunne beherske musikken som et udtryksmiddel, men også at give hvert enkelt barn mulighed for at få del i vores fælles kulturarv.
 • Musikundervisningen kan også bruges som et redskab til at fremme det enkelte barns personlige udvikling. Mange undersøgelser tyder på, at musik og det at beskæftige sig med musik skaber struktur og styrker barnets indlæringsevne og kreativitet.
 • Musik taler til vores følelser og formår derfor ofte at få barnet til at opleve/gøre/vise sider af sig selv, det ikke kan/har kunnet i andre sammenhænge.

Vores musikpædagoger, der arbejder i forskolen, arbejder konstant i spændingsfeltet mellem ”musik for musikkens skyld” og ”musik som redskab til personlig udvikling”. Alle forskolelærere er medlem af musikforeningen ”Musik før Ni” og bliver løbende uddannet og opdateret indenfor området, med henblik på at kunne varetage den særlige undervisning af småbørn.

I forskolen er der lavet en årsplan med de grundlæggende musikalske ”byggesten” som alle børn skal nå at stifte bekendtskab med i løbet af en sæson. Der arbejdes bl.a. med indføring i musikalske begreber som puls, periode, rytmer, melodi, klang, dynamik, frasering m.m.

Se læreplan for undervisningen her

Selve undervisningen bygger på glæden ved fællesskabet med musik og bevægelse som omdrejningspunkt, og indlæringen sker via leg, hvor musiklæreren bl.a. benytter sang/sanglege, dans/bevægelse, drama og spil på forskellige instrumenter.

Læreren tilrettelægger undervisningen, så den tilgodeser holdets deltagere m.h.t. alder, gruppesammensætning og evt. særlige behov i samarbejde med de voksne, der ledsager børnene til musikundervisningen.

Vi anbefaler et hold på max 15 børn i alderen 2-6 år ifølge med min 2 faste voksne fra institutionen.

Det begrunder vi med, at det er meget få mennesker, der på egen hånd kan lære at bruge musikken som udtryksmiddel. Dette gælder også når små børn skal lære at spille musik.

Det er derfor vigtigt, at alle børn der går til musik, får mulighed for at gå på opdagelse i musikken sammen med en voksen. Det enkelte barn har brug for at blive set og hørt i undervisningen, og via kontakt og accept fra barnets voksne bliver musikundervisningen vedkommende for barnet og barnet lærer og udvikler sig.

Hvis en institution ønsker at tilmelde flere børn end det vi anbefaler pr. hold:

 • Løsningen kunne være at dele et ekstra hold med en anden institution og dermed også dele prisen for undervisningen.
 • Institutionen må påregne ekstra personale pr. hold, så snart holdet overstiger anbefalet antal elever.
 • Der påregnes en ekstra betaling på kr. 440,00 kr. pr. ekstra tilmeldte barn pr. sæson.

 • Musikundervisning til grupper af børn med særlige behov tildeles som alle andre hold. HUSK ved tilmelding at gøre opmærksom på, at der er tale om special-hold af hensyn til lærerfordelingen. Ikke alle forskolelærere har en uddannelse med speciale i dette område.
 • I grupper, hvor der er børn med særlige behov, kan det være nødvendigt at arbejde med mindre holdstørrelser
 • To eller flere institutioner kan evt. aftale at dele et hold for børn med særlige behov og derved også dele udgiften hertil.

Se også vores ressource-hold nedenfor.

"Ressource-hold" for børn i alderen 3-6 år.

Holdet er tilegnet børnehavebørn, som af forskellige årsager har brug for en undervisning, hvor der er mere tid og plads til den enkelte, og hvor alle byder ind med de kompetencer, hver især har.

Undervisningen tilrettelægges i forhold til hvert enkelt barn, i samråd med barnets/børnenes ledsager(pædagog, forældre e.a.).

Tidspunkt for undervisning på ressource-holdet aftales med underviser, Bellis Asja Mørup Larsen.

Underviser: Bellis Asja Mørup Larsen

Max 8-10 elever.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte holdets underviser.

Musisk Skole prøver, så vidt det er muligt, at bevare musikundervisningen i lokalområderne for at beholde musikken i nærmiljøet.

 • Kalundborg Nord
  Undervisningen finder primært sted på Musisk Skole, hvor vi har specielt indrettede lokaler og instrumenter til forskoleundervisning. Musisk Skole har kapacitet til at undervise max. 6 hold pr. formiddag.
 • Svebølle
 • Snertinge
 • Ubby, Gørlev og Høng

Musiklæreren kommer og underviser i Jeres institution. Dog er der udgift på musiklærerens kørsel til institutionen: 115,00 kr. pr. gang. (pr. sæson 4.140,00 kr.)
Prisen for lærerens køretid ses under priser

Institutioner, som allerede går til musik i denne sæson, gentilmelder sig ny sæson via mail til kontoret musiskskole@kalundborg.dk

Tilbagemeldingsfrist: 8. maj 2024

Ved gentilmeldelse kan institutionen forhåndsreservere den ønskede ugedag og tidspunkt for den kommende sæsons undervisning efter først til mølle princippet.

Efter denne dato tilbydes evt. resterende undervisningstimer til kommunens øvrige daginstitutioner.

Ny institution, der ønsker at modtage musikundervisning bedes kontakte  Musisk Skoles kontor på musiskskole@kalundborg.dk 

Når vi har modtaget ansøgningerne, prøver vi, så vidt det er muligt, at tage højde for ønsker om særlige dage og tidspunkter.

Hvis der er flere ansøgninger end vi har timer til, vil sidst tilmeldte institutioner evt. blive sat på venteliste, og vil derefter stå i forreste række ved timefordelingen i næste sæson.

Alle institutioner vil få besked om opstart, musiklærer og undervisningstidspunkt inden sommerferiens start.

Musikundervisningen foregår i et forløb af 36 uger (lektioner),

Se pris for daginstitutioner nederst på siden priser


Rabatordning
Institutioner, der køber min. 2 sammenhængende timer betaler ikke for kørsel til institutionen.