Skip to main content Skip to footer

For skoler

Vi håber du føler dig inspireret og ikke mindst fristet af vores tilbud. Har du lyst til at tilmelde dig og
din klasse til nogle af vores tllbud, så læs videre her. For at kunne forberede vores samarbejde bedst muligt  har vi ved tilmelding brug for så meget information som muligt.

Skriv derfor gerne følgende oplysninger og send informationerne til musiskskole@kalundborg.dk

  • Skole:
  • Klasse:
  • Forventet antal elever:
  • Ønsker dette/disse undervisningsforløb:
  • Ønsker til dage/uger (skriv gerne flere af hensyn til planlægning):
  • Deltagende lærere (fulde navn + telefon og mail):
  • Kontaktes bedst i dette tidsrum:
  • Øvrige oplysninger:

Deadline: Vi har valgt to deadlines. Den første giver mulighed for at tænke vores tilbud ind i årsplanen. Den næste giver mulighed for mere spontane samarbejder: 1. juni og 1. december

Praktisk:
I de fleste musikprojekter kan man slutte af med en optræden for elevernes familie og venner eller til morgensamling. Dette med henblik på at gøre eleverne mere fortrolige i forhold til at kunne performe og præsentere, hvad de har lært.
I vil få supplerende invitation/information om flere af arrangementerne. Eksempelvis Sang-tju-bang. I de fag, hvor det giver mening at samle elever fra flere skoler (valgfagene) står vi gerne for koordineringen.

Børnekorstævnet er tirsdag den 28. januar 2025 kl. 9:00-14:30
på Musisk Skole, Skovbrynet 55, 4400 Kalundborg.

Aldersgruppen er primært for 3.klassetrin men sangglade elever fra 2., 4. og 5.klasse kan evt. også komme med.

Lærerworkshoppen er fredag den 6. september kl. 10:00-12:00.
På workshoppen synger vi bl.a. sangene igennem med korlederne og akkompagnatør fra Musisk Skole.
Det er vigtigt, at lærerne deltager her, da det er forberedelse til selve korstævnet.

Prisen er 750 kr. og det inkluderer et nodehæfte som hver deltagende lærer får udleveret til lærerworkshoppen.

Nodematerialet til eleverne kan bestilles hos Dansk Sang på dette link:
https://butik.dansksang.dk/produkt/det-fordi-at

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt, eller senest 1.april på følgende mail: astrid.christensen@kalundborg.dk

En dag, som både består af fælles forløb og arbejde opdelt i mindre grupper. Der er fokus på instrumentalspil og rum til
fordybelse og koncentration.

Formålet:
At skabe et forum, hvor skolens pædagog/klasselærer og Musisk Skoles musiklærere i fællesskab understøtter den enkelte
elevs personlige udvikling. Der vil være særligt fokus på:

• Styrkelse af elevernes sociale kompetencer
• Styrkelse af elevernes sproglige og motoriske kompetencer
• Øget fokus på elevernes forudsætninger for at lære/blive bedre til at læse.

Ligesom de mere langsigtede gevinster vil være:
• At skabe en ”tradition” for at spille musik blandt skolens elever
• At medvirke til elevernes faglige og personlige udvikling
• At styrke elevernes selvværd og selvtillid, samt elevernes glæde ved at gå i skole.
• Tidlig indsats i forhold til musikfaget som et prøvefag.

Praktisk:
Inden undervisningsforløbet afholdes et forberedende møde mellem de deltagende parter, hvor rammerne for afholdelse af
undervisningen aftales. Dagen varer 4 timer. Der kan max deltage 28 elever (en klasse). Der skal deltage mindst en lærer/pædagog fra skolen.
Pris: 5.500 kr.

For 3.-9.klasse

Skolen og Musisk Skole planlægger forløbet og skolen “bestiller”
to-fire undervisere fra MSK til en musik-/danse-/animationstemadag

Undervisningens varighed: Én dag á 5,5 timer
Pris:
2 undervisere 5.000 kr.
3 undervisere 7.500 kr.
4 undervisere 10.000 kr.

Band er tre intensive dage i musikkens verden.

Deltagelse i Band kræver ingen særlige forudsætninger, og den medfølgende lærer behøver ikke nødvendigvis være musiklæreren (det anbefales at lade klassen ledsage af to voksne). Vi skal lave et hårdt-swingende og festligt band med sang, blæsere/strygere og rytmegruppe.

Vi starter hver dag med fælles opvarmning, hvor vi arbejder med rytmik, sang og bevægelse. Herefter deler vi klassen op i grupper, som går med hver sin musikskolelærer til: Sang/kor, blæser/stryger/slagtøj eller rytmegruppen (som består af guitar, bas, trommer og klaver/keybord). Sammen skal vi øve os i at få et godt ’groove’ til at køre. De tre grupper øver hver for sig, og sidst på dagen sætter vi det hele sammen til et stort flot orkester.

De to næste dage skifter holdene lærere, så alle elever får prøvet det hele. Fredag middag slutter med en lille koncert, hvor forældre m.fl. er velkomne. Klassens (musik)lærer deltager i undervisningen efter nærmere aftale og får alt materiale med hjem.

Praktisk:
Musisk Skole sammensætter lærerteams med to til tre musikskolelærere alt efter antal elever i klassen og undervisningen
foregår på Musisk Skole onsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-13.00 (i samme uge).
Af hensyn til planlægningen bedes I prioritere to eller flere ønskede uger ved tilmelding.

Pris:

2 lærere fra Musisk Skole for alle tre dage 11.000 kr.
3 lærere fra Musisk Skole for alle tre dage 16.000 kr.

Musisk Skole laver også forløb i samarbejde med skolernes SFO. Pt har vi tilrettelagt et særligt musikkatapult og sammenspilstilbud på Hvidebækskolen. Vi har også tidligere haft hold på Tømmerup Skole og guitarhold på Høng Skole.

Vi er åbne for andre idéer og kunne f.eks. også stå for skolekor i SFO-tiden.

Pris pr hold pr. sæson: fra 7.355,00 (afhængigt af antal undervisere, transpot m.m.)

Se eksisterende hold under workshops, stævner og andre tilbud

STÅ PÅ SCENEN ... i din helt egen sceneproduktion.

De unge kommer til at lære hvordan man gennem improvisation og selvproduktion kan skabe en teaterforestilling. Eleverne er medskabende i udviklingen af både form og indhold. Samfund, humor og musik vil altid være væsentlige elementer.

Resultatet er en musical eller teaterkoncert som bygges op omkring spillescener, koreografi og musik.

Dette valgfag giver eleven værktøjer til at fortælle historier og stå foran et større publikum, stole på sig selv og optræde i det forpligtende fællesskab. Sammen med op til 45 andre elever (evt. fra naboskoler) får de unge mulighed for at lave en hel teaterforestilling.
Praktisk:
Der vil i dette valgfag være tidspunkter (ud over almindelig skolegang), hvor eleven skal deltage i teaterprøver.

Valgfaget forslås at ligge i perioden: Uge 35-48/49  – afsluttende med forestillinger i skoletiden og enkelte eftermiddage/
aftenener man-tor i uge 48/49.
Eleverne skal kunne komme på samme tidspunkt på Musisk Skole og Ungdomsskole til valgfagsundervisningen.

Det er vigtigt at eleverne kommer til alle de aftalte prøvetorsdage i perioden. 3 lørdags- og/eller søndagsprøver op til premieren må påregnes.
Vær opmærksom på, at der kan ske småjusteringer i forhold til øve- og prøvedatoer.
Opfylder krav til timetal.

Workshoplederne er professionelle inden for dans, drama, performance og musik.

Hvornår: Torsdag i tidsrummet kl. 12.35-15.00 (tidspunktet kan ændres
såfremt ALLE deltagende skoler er enige om det).
Hvor: Musisk Skole / Ungdomsskolen.
For skolerne beliggende i den sydlige del af kommunen kan der oprettes et valghold i foråret 2021, hvor arbejdet primært
vil foregå i Ung Kalundborgs lokaler midt i Høng. Grundet de fysiske rammer vil det være en mindre produktion men stadig
med samspillet mellem dans, teater og musik.
Økonomi:
Der skal påregnes en lærer fra hver af de deltagende skoler. Musisk Skole og Ungdomsskolen stiller med en sangcoach,
koreograf, musiker/tekniker/praktisk tovholder samt en teaterinstruktør der står for den overordnede iscenesættelse af
forestillingen og facilitering af den kreative proces.

Musisk Skole og Ungdomsskolen påtager sig udgiften til PR, materialer samt lægger lyd-, lysgear og instrumenter til.
Musisk Skole og Ungdomsskolen er således medfinansierende på projektet idet den reelle pris ligger på cirka 200.000 kr. Men med reference til det fælles styrings- og ledelsesgrundlag er det vores allesammens kerneopgave at bidrage ind i
folkeskolen.

Pris for instruktør, produktionsleder/kapelmester, sangcoach og koreograf: 120.000 kr.
(Udgiften kan fordeles mellem alle de deltagende skoler).

“Der arbejdes med teatersport, øvelser, sang, dans, koreografier,
scenografi og montage. Eleven får et kæmpe boost af selvtillid
ved at opleve at blive en del af et fællesskab på scenen, hvor
stor som lille er afhængig af hinanden. Ved afslutningen er alle
elever, som måske i starten står klinet op af væggen af generthed
og usikkerhed ikke til at hive ned fra scenen!”

Det er obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse - heraf er musik en mulighed.

Musisk Skole vil gerne indgå i et samarbejde om at valgfagstilbud i musik bliver en succes og har en lærerstab der
ville kunne indgå i dette samarbejde med høj musik-faglighed.

Praktisk:

Det anbefales at undervisningen gennemføres som kompagnonundervisning – dvs. en underviser fra skolen og en underviser fra Musisk Skole. Undervisningen kan foregå på den enkelte skole eller på Musisk Skole alt efter ønske fra skolen. Det er muligt at gå sammen med naboskoler om at få holdet etableret. Der kan være max 28 elever på et hold.
Opfylder krav til timetal.

Pris: 30.000 kr. pr. år.

Fagets formål:
Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
Stk. 3. I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

Musiklærernetværket er stedet, hvor musiklærere i Kalundborg Kommune kan udveksle idéer, dele erfaringer og inspirere hinanden med henblik på at puste ny energi i undervisningen.

Der danses, synges, grines og spilles musik - dette med henblik på masser af læring og masser af latter. Glæden smitter og deltagerne tager glæden og nyt materiale med hjem til eleverne på skolerne. Musiklærernetværket faciliteres af en musikpædagog på Musisk Skole og de fem mødegange årligt foregår på Musisk Skole.

Det er gratis for skolerne at deltage. Dagene bliver planlagt hver sæson og informeres til skolerne og netværket fra Musisk Skole.

Netværket blev etableret i 2016 for musiklærere på alle skoler i kommunen. Vi oplever at udbyttet er værdifuldt og har fået positive tilbagemeldinger på initiativet:

“Det har været så inspirerende og energigivende. Jeg har fået en masse nye ideer, som mine klasser har nydt godt af, og det er min klare opfattelse, at jeg ikke står alene med den oplevelse”.

“Jeg mener klart, at det har været yderst inspirerende og
glædesskabende at være en del af dette musik-netværk. Alle har
budt ind med en masse gode og sjove undervisningsforløb lige fra bh. kl. til udskoling. Ren legestue for voksne :-)”.

Den enkelte skole står selv for evt. vikardækning og det er vigtigt at lærerne har samme vilkår ift. f.eks. mulighed for at
komme til tiden.

Pris: Gratis.

Se også tidspunkter for musiklærernetværk her

SANG-TJU-BANG er en hyldest til sangen og har til formål at styrke sangglæden hos børnene. De skal mærke, hvordan sangen forener dem på tværs af skolerne og sender dem afsted fyldt af glæde og musik.

SANG-TJU-BANG er et sangprojekt hvor undervisere fra Musisk Skole kører rundt på besøg på de deltagende skoler for at afholde sang-workshop for de tilmeldte 3. og 4. klasser. På disse workshops øves eleverne i de sange, som Musisk Skole har udvalgt til årets SANG-TJU-BANG.

Når underviserne har lavet workshops med alle klasserne ude på skolerne, er det elevernes tur til at besøge Musisk Skole til en kæmpe sangfest en fredag, hvor alle børn skal synge sammen med hinanden som ledsages af et band med lærere fra Musisk Skole. 

Praktisk:
Der kommer særskilt mail ud til alle skoler med info og tilmelding. Dato følger.
Pris: 500 kr. pr. skoleklasse.

Med børnekulturprojektet Kumult! går Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø målrettet efter at give alle kulturregionens 35.000 børn og unge samme muligheder for at møde kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skoler. Målet er, at alle skoler og dagtilbud deltager!

Kumult børnekulturprojekt - Kumults officielle hjemmeside